SamarbejdsAftale
- PrivatKontoKort/Gavekort


Samarbejdspartner

Oplysninger om forretningens terminal

Kommentar


  PrivatKontoKort og/eller GaveKort

 1. Ved terminalsystemet forstås det af Sparxpres drevne betalingsformidlingssystem til betaling af varer ved brug af de af Sparxpres udstedte Privatkontokort og/eller Gavekort og de af Nets godkendte terminaler. Forudsætning, for modtagelse af betaling med privatkontokort er, at den til kortet udstedte pinkode anvendes. Systemet anvendes til overførsel af beløb fra kortindehaverens privatkonto/Gavekort til forretningens driftskonto. GaveKortet afregnes til underkurs, for ydeligere oplysning, skal henvendelse ske til city- eller centerforening. Afregning indgår på forretningens konto valør 2 bankdage efter hævning på kortindehavernes konto.
 2. Forretningen indgår for egen regning aftale om køb, installation og eventuel service af det nødvendige tekniske udstyr. Aftalen skal indgås med en leverandør, hvis tekniske udstyr er godkendt af Nets.
 3. Ved betaling med Privatkontokort/Gavekort skal den i forretningen installerede terminal benyttes, hvorved der foretages on-line kontrol af dækning samt evt. spærring. Transaktionerne skal afsendes til Nets dagligt.
 4. Forretningen påtager sig straks at meddele Sparxpres misbrug af eventuelle Privatkontokort/Gavekort eller terminalsystemet. Forretningen påtager sig endvidere på foranledning af Sparxpres at afgive oplysninger til afhjælpning af eventuelt misbrug, gennemførelse af korrektioner og retshåndhævelse.
 5. Hvis Sparxpres og/eller de fælles tekniske centre rammes af en arbejds- konflikt, der medfører, at forretningen bliver afskåret fra at modtage betaling med Privatkontokort/Gavekort, vil forretningen hurtigst muligt blive orienteret herom. Forretningen vil ligeledes blive orienteret hurtigst muligt efter en eventuel konflikts ophør. Det bemærkes, at Sparxpres tillige vil orientere kortindehaverne om den midlertidige ophævelse af Privatkontokortets/Gavekortets anvendelse.

 6. For PrivatKontoKort gælder desuden følgende

 7. I situationer, hvor terminalen af tekniske årsager (nedbrud) ikke kan anvendes, skal forretningen benytte de dertil udfærdigede notaer samt udføre følgende:
  – såfremt den ønskede transaktion er på under kr. 1.000,00 kan forretningen gennemføre transaktionen uden kontrolopringning til Sparxpres.
  – Såfremt den ønskede transaktion er på kr. 1.000,00 eller derover skal der ske opringning til Sparxpres på tlf. nr. 9616 1329 for kontrol af dækning samt evt. spærring af kort. Der oplyses i den forbindelse et kontrolnummer.
  Desuden skal forretningen – uanset beløbsstørrelse kontrollere følgende:
  – at kortindehaveren underskriver notaen
  – at underskrift på Privatkontokort og nota stemmer overens
  – at notaen udfyldes med dato, beløb, konto-. og kontrolnummer.
  – at alle oplysninger på notaen er let læselige
 8. Ved kundens eventuelle køb af varer i forbindelse med indgåelse af aftale om Privatkontokort hos Sparxpres, d.v.s. førstegangskøb, hvor kunden endnu ikke har modtaget et Privatkontokort – skal den i punkt 6.1 anførte procedure overholdes.
 9. Privatkontokort-notaer skal straks fremsendes til Sparxpres til indsættelse på forretningens driftskonto, og forretningen kan ikke overdrage Privatkontokort-notaerne til tredjemand. Kortet må ikke anvendes til udbetaling af kontanter.
 10. Overstående indløsningsgaranti er i tilfælde af førstegangskøb eller tekniske terminalnedbrud gældende under forudsætning af, at de anførte kontrolfor- skrifter er fulgt, samt at kortet ikke er falsk eller forfalsket, med mindre forretningen kan godtgøre, at der er tale om kortforfalskning, som ikke er iøjnefaldende.
 11. Indløsningsgarantien omfatter ikke de tilfælde, hvor forretningen vidste eller burde vide, at brugeren var uberettiget til at benytte Privatkontokortet, eller der ikke forelå tilsagn fra Sparxpres om oprettelse af Privatkonto.
 12. Indløsningsgarantien er den til enhver tid for notasystemet fastsatte indløsningsgaranti, p.t. kr. 1.000,00.
 13. Hvis en betaling for varer, der overstiger garantigrænsen, fordeles på 2 eller flere betalingstransaktioner (serietransaktioner) er garantien uændret maximeret til p.t. kr. 1.000,00 for den samlede betaling.
 14. Butikken skal holde Sparxpres skadesløs for ethvert berettiget krav, som bruger af Privatkontokortet måtte rette mod Sparxpres i anledning af fejl eller mangler m.v. ved de af butikken solgte varer.

 15. Kasseterminal

 16. Såfremt kasseterminalopsætningen styrer hvilket kort der må modtages, skal denne programmeres til at modtage kunde- & gavekort. Hertil skal bruges ISO-koden på Sparxpres´s kunde- & gavekort - 58 96 77. (Rødovre Centrum anvendes ISO-Kode: 600355) Kontakt eventuel terminal-/software- leverandøren herom. Er der spørgsmål, kontakt venligst Sparxpres på telefon: 96 16 13 29 eller e-mail: support@sparxpres.dk

 17. Aftalens varighed og opsigelse

 18. Nærværende aftale kan opsiges af begge parter uden varsel. Ved misligholdelse af aftalen kan Sparxpres opsige samarbejdet straks.

 19. Tvister

 20. I tilfælde af uenighed om forståelsen eller rækkevidden af nærværende aftale er parterne enige om at vedtage Retten i Viborg som værneting for eventuel anlæggelse af retssag.