Indløsningsaftale - gavekort

Samarbejdspartner

Betingelser vedr. modtagelse af betaling med Private Label-gavekort

Aftalens parter
Nærværende aftale med betingelser for modtagelse af betaling via Private Label-gavekort er indgået mellem Sparxpres og den cityforening, center eller kæde, som indløseren er en del af. Har indløseren behov for at få uddybet betingelserne, rettes henvendelse til cityforeningen, centeret eller kæden.

Formål og anvendelse
Aftale om modtagelse af Private Label-gavekort (herefter Aftalen) er indgået mellem Sparxpres og din cityforening, center eller kæde.

Private Label-gavekort sælges med henblik på, at gavekortet kan anvendes af ihændehaveren hos de indløsere, som er tilknyttet det enkelte Private Label-gavekort.

Afregningskursen
Afregningskursen reguleres i Aftalen.

Facilitering af løsningen
Sparxpres (en del af Spar Nord Bank A/S) faciliterer Private Label-løsningen.

Transaktionerne afregnes via Visa eller Cardshop.

Via betalingsterminal, herunder betalingsmodul i webshop
Modtagelse af betaling med Private-Label gavekort via betalingsterminal sker via Visa.
Den enkelte indløser skal indgå en særskilt indløsningsaftale omkring modtagelse af Visa.

Ved modtagelse af betaling med et Private Label-gavekort anerkender indløseren, at:
- Private Label-gavekortet er underlagt afregningsgarantier af Sparxpres, og ikke Visa.
- Indløserens acquirer kan opkræve dig yderligere gebyrer for behandling af transaktioner.

Indløserens acquirer kan ændre betingelserne i deres Visa-merchant-aftale, når det gælder betaling med et ikke-Visa-mærket gavekort.

Cardshop
Modtagelse af betaling med Private Label-gavekort via Cardshop sker ved afregning til det oplyste registrerings- og kontonummer.

Binrange
Binrange for gavekort er 460991.

Indeståelse for betalingen
Sparxpres indestår for indløsning af betalingen.

Misbrug
Indløseren af Private Label-gavekort er forpligtet til straks at meddele Sparxpres om (mistanke om) misbrug af gavekort, herunder af systemerne til brug for indløsning. Indløseren påtager sig endvidere på foranledning af Sparxpres at afgive oplysninger til afhjælpning af evt. misbrug, gennemførsel af korrektioner og retshåndhævelse.

Arbejdskonflikt
Hvis Sparxpres og/eller de fælles tekniske centre rammes af en arbejdskonflikt, der medfører, at modtager bliver afskåret fra at modtage betaling med Private Label-gavekort, vil modtageren hurtigst muligt blive orienteret herom. Modtageren vil ligeledes blive orienteret hurtigst muligt efter en evt. konflikts ophør.

Varighed og opsigelse
Nærværende aftale kan opsiges af begge parter uden varsel.

Tvister
I tilfælde af uenighed om forståelsen eller rækkevidden af nærværende betingelser, er parterne enige om at vedtage Retten i Aalborg som værneting for eventuel anlæggelse af retssag.

Kontaktoplysninger og åbningstider
Der henvises til de aktuelle oplysninger på sparxpres.dk

Loading...